Adatkezelési Tájékoztató - Digitális Transzformáció

Az adatkezelés megnevezése és célja

A honlapról, webinarról, egyéb eseményről beérkező személyes adatok kezelése a későbbi megkeresések érdekében.

Az adatkezelés célja, hogy meglévő, illetve leendő partnereinknek ajánlatokat küldjünk.

Az adatkezelés jogalapja

Egyéni vállalkozó esetén, a GDPR* 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az érintett hozzájárulása);

Az érintett hozzájárulása ráutaló magatartással, az adatok megadásával történik meg.

Cég képviseletében eljáró személyek esetén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő és az ajánlatot kérő jogi személy vagy egyéb szervezet jogos érdekeinek érvényesítése).

A jogos érdek: az ajánlatkérés kezelése, üzleti célú kapcsolattartás, a szerződéskötés sikeres és hatékony lefolytatása, szerződés előkészítése.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás.

Adatok forrása: közvetlenül a megkeresőtől származnak.

Az adatkezelés időtartama

Amennyiben nem jön létre szerződés, a szerződéskötésre vonatkozó ajánlat címzetthez történő megérkezésétől vagy az ajánlat kifejezett elutasításától, illetve ajánlat hiányában az utolsó kommunikációtól számított 1 év.

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az adatkezelés megnevezése és célja

Szerződések megkötése, a szerződések teljesítése, számlázással kapcsolatos személyes adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja

Egyéni vállalkozó esetén, a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (a Társaság és a Partner közötti szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges)

Cég képviseletében eljáró személyek esetén, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő és az ajánlatot kérő jogi személy vagy egyéb szervezet jogos érdekeinek érvényesítése).

A jogos érdek: a szerződések megkötése, teljesítése, a felek gazdasági tevékenységének összehangolása, a szerződés szerinti jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, aláírás, szerződés megkötéséhez és teljesítéshez szükséges egyéb adatok.

Adatok forrása: közvetlenül a partnertől.

Az adatkezelés időtartama

Polgári jogi igény érvényesítésével, kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a partnerrel fennálló szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 5 év.

Amennyiben ezen adatok kezelése a Társaságra vonatkozó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, úgy annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 évig kezelendők az adatok, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok, rendezvényekre való meghívók küldése e-mailben.

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő és az ajánlatot kérő jogi személy vagy egyéb szervezet jogos érdekeinek érvényesítése).

A jogos érdek: az adatkezelő szolgáltatásairól és termékeiről történő tájékoztatás, közvetlen üzletszerzési célból általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok küldése a partnereknek e-mailben.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Adatok forrása: közvetlenül a partnertől.

Az adatkezelés időtartama

Az szerződés megszűnéséig vagy az általános marketing üzenetek, promóciós ajánlatok az érintett általi megtiltásáig, azaz a GDPR 21. cikk (2)-(3) szerinti tiltakozási jog sikeres gyakorlásáig (amelyik korábban megtörténik).

Az adatkezelés megnevezése és célja

Szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogi igényérvényesítés az adatkezelő részéről

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő és az ajánlatot kérő jogi személy vagy egyéb szervezet jogos érdekeinek érvényesítése).

A jogos érdek: jogérvényesítés az adatkezelő részéről, és a Vevő által eshetőlegesen kezdeményezett jogvitában vagy hatósági eljárásban történő sikeres védekezés.

A kezelt adatok köre és azok forrása

Kezelt adatok köre:

a fent felsorolt adatok közül bármelyik.

Adatok forrása: közvetlenül a partnertől.

Az adatkezelés időtartama

***

Adatkezelő neve, székhelye, honlapja és e-mail címe

Cluedit Kft. – 1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1., honlap: cluedit.hu e-mail cím: info@cluedit.hu

Az Adatkezelő kapcsolattartója/ kapcsolattartói

Email cím:Telefonszám:
info@cluedit.hu+36 20 598 4030

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak

 • Cégvezetők
 • Presales és marketing szervezet munkavállalói, illetve az adott ügyfélhez rendelt tanácsadó(k)

Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, honlapja (ahol az adatvédelmi tájékoztatók elérhetők):

Adatfeldolgozási tevékenység bemutatása

 • Salesforce
 • Google 
 • Mailchimp

Különleges személyes adat(ok) kezelése a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból:

Nem történik különleges személyes adatok kezelése.

Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően. 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezeléstárgyát képező személyesadatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyesadatokra adatkezeléscéljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Ön az egyik fél); és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelőnem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11, Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Weboldal használat

Sütik

Ha hozzászólást írunk a honlapon, a megadott nevet, e-mail és honlap címet sütikben eltároljuk. A tárolás a kényelmi célokat szolgál azért, így a következő hozzászóláskor ezeket a mező adatokat nem kell kitölteni. A sütik lejárati ideje egy év.

Ha ellátogatunk a bejelentkezési oldalra, akkor átmeneti sütiket állítunk be annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, nem alkalmas természetes személy azonosítására, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Az oldal első megtekintésekor a felhasználó elfogadhatja a sütik használatát. Elfogadás után, amennyiben a felhasználó ugyanarról az IP címről látogatja meg az oldalt, az oldal nem kér beleegyezést.

Amennyiben a felhasználó szeretné módosítani a sütik használatát, megteheti ezt böngészőbeállításai között.

Az oldal nézettsége Google Analytics segítségével történik. Használat során a nézettség adatai továbbíttatnak a szolgáltatóhoz, ezek az adatok nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. További információk a következő linken érhetőek ezen szolgáltatás adatvédelmi irányelveiről: https://policies.google.com/technologies/cookies#types-of-cookies

Felhasználó elállhat adatainak Google általi bárminemű használatától a következő beépülő modul alkalmazásával: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

A weboldal Facebook, Google, Pardot remarketing kódrészeket használ annak érdekében, hogy ügyfeleinknek és leendő ügyfeleinknek minél relevánsabb tartalomat szolgáltathassunk.

Ezek a remarketing kódok szintén sütiket használnak, azonosításra alkalmatlanok.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat?

Ha jelszó-visszaállítást kér, akkor az IP-címet a visszaállító e-mail tartalmazza.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot?

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai 5 égvig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Pardot jogi nyilatkozatok

Weboldalunkon Pardot formokat használunk az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás egy eszközeként, valamint úgy ügyfeleknek lehetőséget adva a velünk való kapcsolat egyszerű felvétele érdekében.  Oldalunk használatával, hírlevelünkre feliratkozásával a felhasználó a következő irányelvekkel ért egyet és beleegyezését adja adatai marketing célú kezelésére: